Drama

DramaDrama

Drama, jedan od tri osnovna književna roda, pored lirike i epike, je opšti termin za sve vrste dramske književnosti u kojima glumac predstavlja fiktivne ili istorijske ličnosti, oponašajući govor i delanje protagonista drame pred prisutnom ili odsutnom publikom (npr. radiodrama), tj. dela namenjena sceni i izvođenju.

Daleko poreklo drame leži u igri i verskim obredima prvobitne ljudske zajednice, a sama dramska književnost nastala je sekularizacijom obreda koji prate verske kultove. Za razumevanje i evoluciju dramske književnosti, kakvu danas poznaje pre svega zapadni svet, presudnu ulogu ima razvoj koji se odigrao u antičkoj Grčkoj u VI i V veku p. n. e., gde je iz poštovanja kulta boga Dionisa nastala antička tragedija prvobitno u formi dijaloga između jednog soliste i hora. Zadržavajući osnovni religijski ton, grčka tragedija tokom vremena sve više u svoje središte postavlja čoveka, što će ostati presudno za dramsku književnost svih vremena.

Izvor: Rečnik književnih termina, Tanja Popović

Translate »